Konkurs

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Zostaw recenzję. Wygraj bon na warsztaty”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Zostaw recenzję. Wygraj bon na warsztaty” zwanego dalej „Konkursem” jest Studio Kulinarne Browar Mieszczański z siedzibą przy ulicy Hubskiej 44 we Wrocławiu o nr NIP: 6112736689 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem swojego profilu na portalu społecznościom Facebook.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 marca  (piątek) 2019 r., godz. 20:00, do dnia 31 marca (niedziela) 2019 r., do godz. 23:59

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest:
  a. osobą pełnoletnią lub
  b. osobą, która ukończyła 13 lat, jednocześnie nie ukończyła 18 lat, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 3. Warunkami udziału w Konkursie są:
  a. udział w dowolnie wybranych warsztatach kulinarnych organizowanych w marcu b.r. w Studiu Kulinarnym BM.
  b. umieszczenie recenzji w sekcji Recenzje na profilu Facebook Studia Kulinarnego BM

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie i umieszczenie na profilu FB Studia Kulinarnego BM (w sekcji Recenzje) recenzji warsztatów.
 2. Wyboru laureata konkursu dokona jury powołane przez Organizatora w składzie: Tobiasz Herman, Sylwia Marut, Aleksandra Idziak. Pod uwagę brane będą: ciekawy opis warsztatów/treść recenzji.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 kwietnia 2019 za pośrednictwem oficjalnego profilu Organizatora. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez umieszczenie wpisu w sekcji Recenzje na profilu FB
 5. Uczestnik będący jednocześnie autorem opisu (oraz autorem zdjęcia, jeśli takowe zamieścił w recenzji) w myśl niniejszego Regulaminu udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia i opisu na potrzeby Konkursu oraz profilu na Facebooku. Ewentualne przeniesienie praw autorskich oraz uregulowanie innych rodzajów użytkowania grafiki będzie miało miejsce w osobnej umowie.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest Bon na dowolnie wybrane warsztaty organizowane przez Studio Kulinarne Browar Mieszczański dla autorów dwóch najciekawszych recenzji.

Wartość 1 bonu to 250 zł. W przypadku wyboru warsztatów, których kwota przekracza wartość bonu, nagrodzony dopłaca różnicę pomiędzy ceną warsztatu a wartością bonu. Bon należy zrealizować w przeciągu 6 miesięcy.

 1. W celu przekazania przez Organizatora Nagrody, każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest ustalić termin odbioru bonu w ciągu 21 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. Dokładna datę odbioru bonu należy ustalić telefonicznie pod nr: : 796 474 710
 2. W przypadku problemu ze skomunikowaniem się ze Zwycięzcą w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników, Organizator przyzna nagrodę osobie, której zgłoszenie otrzymało drugą w kolejności najwyższą ocenę.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Uwagi do Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Studio Kulinarne Browar Mieszczański, ul Hubska 44, Wrocław, z dopiskiem „Zostaw recenzję. Wygraj bon na warsztaty”.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
  a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika (imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy), pozwalającego na jego identyfikację;
  b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia; c) dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na łamach profilu FB Organizatora.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Studio Kulinarne Browar Mieszczański. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu skocznościowego Facebook.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania Konkursu w każdym czasie.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.