Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Warzywnie, OWOCOWO i KolorOWO na talerzu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Warzywnie, OWOCOWO i KolorOWO na talerzu” zwanego dalej „Konkursem” jest Studio Kulinarne Browar Mieszczański z siedzibą przy ulicy Hubskiej 44 we Wrocławiu o nr NIP: 6112736689  zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem swojego profilu na portalu społecznościom Facebook.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 2 czerwca (piątek) 2017 r., godz. 20:00, do dnia 7 czerwca (środa) 2017 r., do godz. 23:00.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest:
1. osobą pełnoletnią lub
2. osobą, która ukończyła 13 lat, jednocześnie nie ukończyła 18 lat, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
a. przesłanie zdjęć własnoręcznie wykonanej potrawy (od 1 do 5 zdjęć).
b. przesłanie krótkiego (max 10 zdań) opisu uwzględniającego nazwę potrawy i uzasadnienie jej wyboru do konkursu.
c. przesłanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu).

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie opisu i zdjęcia/zdjęć dowolnie wybranej potrawy na adres email Organizatora: warsztaty@studiokulinarnebm.pl
2. Wyboru laureata konkursu dokona jury powołane przez Organizatora w składzie: Piotr Kucharski, Tobiasz Herman, Sylwia Marut. Pod uwagę brane będą: ciekawy opis oraz sposób podania dania.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2017 za pośrednictwem oficjalnego profilu Organizatora. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie zdjęć oraz opisów na wskazany adres mailowy.
5. Uczestnik będący jednocześnie autorem zdjęcia i autorem opisu w myśl niniejszego Regulaminu udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia i opisu na potrzeby Konkursu oraz profilu na Facebooku. Ewentualne przeniesienie praw autorskich oraz uregulowanie innych rodzajów użytkowania grafiki będzie miało miejsce w osobnej umowie.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest Voucher na dowolnie wybrane warsztaty organizowane przez Studio Kulinarne Browar Mieszczański dla autorów dwóch najciekawszych zdjęć/opisów:

I miejsce – 1 Voucher

II miejsce – 1 Voucher   

Wartość 1 vouchera to 250 zł. W przypadku wyboru warsztatów, których kwota przekracza wartość vouchera, nagrodzony dopłaca różnicę pomiędzy ceną warsztatu a wartością bonu. Voucher należy zrealizować w przeciągu 6 miesięcy.

2. W celu przekazania przez Organizatora Nagrody, każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest ustalić termin odbioru nagrody. Dokładna datę odbioru należy ustalić telefonicznie pod nr: 513 032 131.
3. W przypadku problemu ze skomunikowaniem się ze Zwycięzcą w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników, Organizator przyzna nagrodę osobie, której zgłoszenie otrzymało drugą w kolejności najwyższą ocenę.

§ 5. REKLAMACJE

1. Uwagi do Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Studio Kulinarne Browar Mieszczański, ul Hubska 44, 50-502 Wrocław, z dopiskiem „Warzywnie, OWOCOWO i KolorOWO na talerzu!”
2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika (imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy), pozwalającego na jego identyfikację;
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia; c) dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na łamach profilu Organizatora.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Studio Kulinarne Browar Mieszczański ul Hubska 44, 50-502 Wrocław. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu skocznościowego Facebook .
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania Konkursu w każdym czasie.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.